close
چت روم
پیام آیات و اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۱
عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
تاریخ: یکشنبه 18 آبان 1393
بازدید: 37

پیام آیات و اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۱ در ادامه مطلب

پیام آیات و اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۱

پیام آیات ص ۷

س نحل ۴۴ و س ص ۲۹

پیام آیات ص ۸

۱ – در خود کتاب می باشد

۲ – مائده – در جستجوی رضایت خداوند که همان راه سالم است

  – آل عمران – پرهیزکار باشد

  – نحل  – مسلمان باشد………………

 

  – نحل – اهل تفکر باشد

  – ص  اهل تدبر و تذکر و خرد باشد

  – انعام – به او ابلاغ شده باشد

  – بقره – تزکیه و پاک شده باشد

۳ – راهنمایی شده به راه درست زندگی                                               – دانستن حکمت و کتاب

- متذکر شدن انسان به حقایق زندگی                                                             – رسیدن به رحمت مخصوص خدا

- پاک و تزکیه شدن                                                                      – دریافت نور هدایت

- دانستن آنچه نمی دانیم                                                                 - رهایی از ظلمت و تاریکی و گمراهی

- تقویت تقوا                                                                               – تدبر و تفکر کردن و خردمند شدن

- انذار و ترسانیدن انسانها از عواقب امور دنیوی

۴ – برای همه زمانها می باشد و هیچ محدودیتی ندارد از هنگام نزول قرآن تا روز قیامت

برای همه مکانها می باشد و هیچ محدودیتی ندارد از مکه شروع شده تا سراسر جهان هر کجا که دعوت و پیام قرآن رسیده باشد را شامل می شود

پاسخ سوال امام صادق (ع) تا از موعظه های آن پند گرفته و فرمانهای خدا را اطاعت کنند و از غفلت و بیهودگی و باطل دوری کنند و اهل تدبر و تفکر باشند ص ۱۳

درس دوم

پیام آیات ص ۱۹

۱ – چون فانی و ناپدید شونده هستند – غروب کننده و ساخته شده توسط دیگری هستند پس به او نیازمند هستند

۲ – جهت خدایی یا حق گرایانه

۳ – خداوند فانی نیست – نیازمند دیگری نیست چون جهان و جهانیان را او آفریده – همه خوبیها و زیبائیهای این جهان از اوست پس لایق پرستش است

نامگذاری ص ۲۰ – کمال طلبی یا فضیلت خواهی

نامگذاری ص ۲۱ – تنوع طلبی – بی نهایت طلبی

ب ) بی نهایت طلبی – چون انسان به دنبال چیزی است که بی پایان است و در تمام وجودات ، بی نهایت فقط خداست

درس سوم

پیام آیات ۱ ص ۲۸

مدثر ۳۸ – انسان ۳

۱ – پاداش ما با عمل ما رابطه مستقیم دارد

۲ – انتخاب ما در سرنوشت ما موثر است

۳ – انسان مسئول انتخاب خویش است

جمع آوری اطلاعات ص ۲۸

هدف ها و دلبستگی های فرعی یا دنیوی  —-  هدفها و دلبستگی های اصیل یا اخروی ( برای هرکدام مثالهایی که دانش آموزان می گویند و در تخته یاد داشت می شود چند نمونه می نویسیم )

پیام آیات ۲ ص ۳۰

۱ – اسراء ۱۸

۲ – اسراء ۱۸

۳ – از رسیدن به هدفهای اصیل و اخروی باز می ماند و با خواری و سرافکندگی وارد جهنم می شود – اسراء ۱۸

۴ – اسراء ۱۹

۵ – و برای آن سعی کند – اسراء ۱۹

۶ – اسراء ۱۹

۷ – اسرائ ۱۹ – بقره ۲۰۱

۸ – اسراء ۱۸ – بقره ۲۰۰

۹ – بقره ۲۰۱ – قصص ۶

نتیجه دنیوی – اخروی – فرع

تفکیک ص ۳۱

اهداف و دلبستگی های فرعی                                               اهداف و دلبستگی های اصلی

- تمام شدنی و پایان پذیر اشت                                            – پایان ناپذیر و همیشگی است

- مانع رسیدن به اهداف دیگر می شوند                                   – این هدفها در تقرب به خدا به دست می آیند

- احتمال عدم دسترسی به آنها وجود دارد                                – مانع بهره مندی از نعمت های دنیوی نمی شوند

- کم ارزش هستند                                                                        – با ارزش هستند

- هدفهای دنیوی هستند                                                       - هدفهای اخروی هستند

- در آخرت پاداش ندارند                                                   – در آخرت پاداش دارند

طرح سوال ص ۳۱ – اگر هدف اصلی باشد ناپسند است ولی اگر هدف فرعی قرار گیرد جهت رسیدن به هدف اصلی بسیار پسندیده و خوب است و لازم و ضروری نیز است

طبقه بندی ص ۳۲ این سوال به میل بچه ها انجام می شود ما آنها را جهت می دهیم بندگی خدا ۱ – خضوع در پیشگاه خدا ۱ – عدالت ۱ – یقین به خدا ۱ به نظر من همه می تواند ۱ باشد ولی نظر بچه ها هم محترم است

اندیشه و تحقیق ص ۳۳

۱ – مقداری از پیامهای مهم را می توان به دلخواه نوشت

۲ – اصل این تنوع مفید است زیرا نشانه گستردگی وجود انسان است و آدمی می تواند به همه این کمالات برسد اما برای کسی که آگاهانه به سراغ این استعدادها نمی رود می تواند مضر باشد از این جهت که ممکن است او به اشتباه بیفتد و به استعدادهای کوچک و ابتدایی توجه کند و از هدفهای بزرگ باز ماند

۳ – اسلام سفارش می کند هر آنچه در امور مادی تلاش می کنی در صورتی که معصیت خدا نباش می تواند رنگ الهی داشته باشد و با نیت خدایی کردن به امو رمعنوی تبدیل می شود پس دنیا و امور مادی وسیله ای برای رشد و کمال انسان است که گویند دنیا مزرعه آخرت انسان است و انسان باید از این ظرفیت برای بدست آوردن امور آخرتی استفاده کند

۴ – ص ۲۷ سطر ۷ – خداوند انسان را به روشیمتفاوت از گیاه و حیوان … نمی توان فرار کرد.

۵ – انسان که هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده و راه رفتن به سوی آن را پیش گرفته باشد فلاح و رستگاریدارد یعنی توانسته به طور متوازن استعدادهایش را شکوفا کرده وبه رشد و کمال که همان رستگاری است برسد.

درس چهارم

پیام آیات ص ۳۷

۱ – طه ۸ – زیرا کلمه اسماء حسنی یعنی همه اسمهای نیک و منظورش مطلق اسماء است نه مقداری از آنها با توجه به کلمه مذکور

۲ – طه ۸ – زیرا طبق مفهوم آیه تنها اوست که دارنده همه نامهای نیکوست و چون همه صفات نیک به طور کامل در خدا است پس منبع همه صفات پایان ناپذیر اوست

۳ – توبه ۷۲ و ۷۹ انعام چون او آفریننده آسمانها و زمین و هر آنچه در آن است و همچنین آفریننده همه خوبیها و زیباییهاست پس او سرچشمه و منبع همه کمالات است

۴ – توبه ۷۲ – با توجه به کلمه اکبر به درجه و برتری های بهشت پی می بریم

۵ – طه ۸ خداوند تمام صفات نیکو را داراست ۷۹ انعام منبع همه کمالات نیز خداست ۷۲ توبه خداوند در بهشت پاداش نیکوکاران را بنابه بزرگی هدفشان خواهد داد از آنجا که خداوند منبع کمال است و انسان هم به علت بی نهایت طلبی به دنبال کمال مطلق است پس برترین هدف نیز رضایت خداست که بالاترین درجه بهشت است

نمونه هایی.. ص ۴۰

۲ – ۷۹ انعام – ۷۲ توبه – ۹۶ نحل – ۷۲ توبه

اندیشه و تحقیق ص ۴۲

۱ – به دلخواه مقداری از هدفهای مهم ذکر شود

۲ – بزرگی انسانها به بزرگی هدف آنها و تلاشی که برای آن می کنند بستگی دارد زیرا جهت زندگی انسان را هدف تعیین می کند کسی که خواسته های کوچک در زندگی دارد برای رسیدن به آن تلاش می کند به همان اندازه رشد می کند و به کمال می رسد اما کسی که خواسته های بزرگی دارد و برای آنها تلاش می کند به همان اندازه به کمال می رسد

۳ – در جای مناسب – زیباتر – هماهنگ تر – مناسب تر – کامل تر رشد خواهد کرد

ب – من خداست زیرا مبدا و سرچشمه همه خوبیها و زیباییهاست

تفسیر کنید

۱ – در پیش روی انسان دو راه وجود دارد یکی به سوی آسمان نور و کمال مطلق یعنی خداست

دیگری به سوی تاریکی و زمینی که گمراهی و ظلمت است

۲ – راه حق وآسمانی یک راه بیش نیست ولی راه منحرف سیاه که و ناراحت کننده است می باشد راه حق سبز و نشاط آور است

۳- هر چه به طرف خدا نزدیکتر می شویم نورانیت و کمال ما بیشتر می شود ولی راه زمینی تاریکتر نا معلومتر که نشانه عدم کمال است می شود

۴ – در ابتدای تولد انسان فقط راه سبز وجود دارد که نشانه فطرت پاک انسان می باشد و راه ظلمت بعدا در اثر عدم تفکر و انجام گناه بوجود می آید

۵ – ….

۴ – ص ۳۹ پاراگراف آخر بالای شعر

درس پنجم

پاسخ سوالات ص ۵۱

۱ – انسان مخلوق خدا است و خداوند خالق آنهاست

مخلوق نمی تواند بر خالق احاطه ( شناخت ) داشته باشد

پس انسان نمی تواند بر خدا شناخت کامل داشته باشد    – شورای ۱۱

۲ – با مشاهده نعمتها و جهان هستی

کمالات و زیباییهای این جهان از خداونداست

بخشنده کمالات و زیباییها خود باید دارای کمالات باشد تا بتواند به کسی بدهد

پس خداوند صاحب همه کمالات و زیباییهاست   – روم ۲۷ – صافات ۱۸۰ – ذاریات ۲۰ و ۲۱

۳ – این جهان مخلوق خداوند است

مخلوق نمی تواند در مرتبه خالق قرار گیرد

پس این جهان نمی تواند در مرتبه خدا قرار گیرد – شورای ۱۱ – صافات ۱۸۰ – یس ۳۶

پیام آیات ص ۵۲

محیی-احیاء کننده زنده کننده موجودات چه بعد از مرگ و چه قبل از مرگ خدا همیشه زنده است – یس ۳۳

رازق – روزی دهنده روزی رسان خداوند روز یموجودات را آفرید و هر موجود با توجه به تلاشش به آن می رسد – یس ۳۳ و ۳۵

خالق – آفریننده آفریدگار خداوند خلق کننده همه موجودات و جهان و جهانیان می باشد (باعلم و قدرت و حکمت دقیق ) یس ۳۶

مدبر – تدبیر کننده عاقبت اندیش چاره جو اداره کننده جهان و جهانیان خداوند در خلق جهان با برنامه ریزی دقیق عمل کرده است – یس ۳۶ الی ۳۹

مقدر – آنچه تقدیر شده نصیب و قسمت سرنوشت خدا هر چیزی را به اندازه خلق کرده و سرنوشتی برای هر چیز قرار داده – یس ۳۷ – ۳۸ – ۳۹

حکیم – دانا صاحب حکمت کسی که کارهایش از روی دانایی و بینایی باشد قدرتش زیاد و حاکم است و هدف دارد – روم ۲۷ و مجموعه آیات

رحیم – بخشنده جهان را به گونه آفریده که همه موجودات بتوانندبه راحتی در آن زندگی کنند – مجموعه آیات

علیم – دانا دانشمند تمامی علم ها و دانش ها نزد خداوند است که همه موجودات نشان دهنده علم خداوند است و نامحدود است – مجموعه آیات

اندیشه و تحقیق ص ۵۳

۱ – الرحمن الرحیم صمد لم یلد و لم یولد لم یکن احد

۲ – الرحمن الرحیم مالک ( از نعبد نستعین اهدنا انعمت مغضوب خودمان اسمها را استنباط می کنیم )

۳ – اله اله حی قیوم ملک یعلم قادر علی عظیم سمیع علیم شفیع الله ولی نور وسع

۴ – الله عزیز ذوانتقام هدی

۲ ص ۵۴

۱ – اندازه ها را تو

۲ – از چه کسی جز تو مدد

۳ – به درگاه چه کسی

۴ – چگونه از تو غافل تاشم

۵ – حیات طیبه ای

۶ – بی تو هیچ اند

درس ششم

پیام آیات ص ۵۹

۱ – حشر ۲۲ الی ۲۴

۲ – خالق – باری – حکیم – عزیز – مصور – الرحمن – الرحیم – ملک – قدوس – سلام – مومن – مهمین …..

۳ – انعام ۱۰۰

۴ – شرکاءالجن – داشتن فرزند و همچنین صفاتی مانند فقر و نیاز – جهل و عجز – که نشانه کاستی است

تفکیک ص ۶۰

کلیه صفات کمالی ثبوتی می باشند و صفاتی که از نقص ناشی می شود سلبی هستند به دلخواه از قسمتهای خواسته شده نوشته شود

تفکیک ص ۶۲ و ۶۳

ثبوتیه – ملکا- پاکی – راهنمایی- فضل – توحید-حکیمی – عظیمی – کریمی – رحیمی – فضلی – سزاوار سنایی – سطر ششم هوالاول = ازلی – هوالاخر =ابدی – عزی – جلالی – علمی – یقینی- نوری – سروری – جودی – سخایی – بدانی – فزایی ( در همین سطر عالم بالغیب – ستارالعیوب – یمیت – یحیی از هر بیت در یافت می شود ) احد صمد ملک – توحید

سلبیه – رنج – گداز – درد – نیاز – بیم – امید – عیب – خطا – فهم – شبه – وهم – نبد- خلق – نبود – خلق – نبجنبی – بگردی بگاهی – عیبی – بیشی – کمی –  لیس کمثله – لیس له ضد

نمونه ص ۶۳

۱ – ۲۲ تا ۲۴ حشر – ۱۰۰ انعام

۲ – مثل یک

۳ – ص ۵۹ و ۶۰ وجود دارد

اندیشه و تحقیق ص ۶۳

۱ – صفتی را می توان به خدا نسبت داد که جنبه کمالی داشته باشد

۲ – زیرا بعضی از صفات از نقص حکایت می کنند نه اینکه واقعا چیزی را برای موصوف خود اثبات نمایند

۳ – الف – همه صفات کمالی در خدا است ولی انسان بعضی از آنها را که شکوفاشده دارد

ب – صفات کمالی خداوند به صورت نامحدود است ولی صفات انسان محدود می باشد

ج – صفات خداوند عین ذاتش بالفعل می باشد ولی صفات انسان بالقوه بوده ود رصورت شکوفاشدن به صورت محدود دیده می شود

چ – در خداوند صفات ناشی از نقص دیده نمی شود ولی در انسان صفات سلبی دیده می شود

چهار جمله حمد خدا سوره حمد چهارجمله تسبیح ذکر رکوع – سجده – تسبیحات اربعه – تشهد نماز – قسمتی از سوره اخلاص ( البته می تواند جمله دیگری باشد ولی راحترش این است )

درس هفتم

 پیام آیات ص ۶۸

۱ – عمل شایسته – ایمان – نحل ۹۷

۲ – بنابه فرمایش خداوند عمل صالح وقتی ارزشمنداست که از روی ایمان باشد – نحل ۹۷- اسراء ۹

۳ – درونی – حجرات ۱۴

نمونه ص ۷۱

۱ – حجرات ۱۴ – اسراء۹                           ۲ – نحل ۹۷

اندیشه و تحقیق ص ۷۲

۱ – برای آن که شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کرده و به قلب برسد به طوری که قلب آن را باور کند وقتی قلب حقیقتی را باور نمود و به آن شوق پیدا کرد همت انسان را به سوی آن برمی انگیزد و به دنبالش به آن عمل می کند ( می توان ص ۶۹ قسمتهای آبی را هم گفت )

۲ – در قلب حالت تنفر و انزجار پیدا می شود و هر چه این حالت شدیدتر باشد دوری از عمل هم بیشتر می شود البته تنفر با نوعی علاقه همراه است و آن علاقه و محبت به خود می باشد چون آدمی به خود علاقه و محبت دارد و از چیزی که برایش ضرر دارد متنفر است ( سیگار ) یا هم از ص ۶۹ قلب کانون وجود آدمی است و..

ب – استاد مطهری

علم                                                                                            ایمان

 – توانستن                                                                                  – خوب خواستن

– روشنایی و توانایی بخشیدن                                                           - عشق و امید و گرمی بخشید

 – ابزارساختن سرعت بخشیدن                                                         – مقصد دادن – جهت دادن

 – انقلاب بیرونی – زیبایی عقل                                                        – انقلاب درون- زیبایی روح

– نیروی منفصل – سازگارکردن جهان آدمی                                         – نیروی متصل – سازگار کردن روان آدمی

 – افقی – ساختن طبیعت                                                                – بالابردن – ساختن انسان

 – امنیت بیرونی                                                                           – امنیت درونی

تفسیر کنید ص ۷۳

این نشان دهنده آن است که قلب انسان منزلگاه ایمان است خداوند به انسان قدرت عقل و انتخاب داده تا بتواند بوسیله آن خوب را از بد شناخته و راه درست را انتخاب نماید هر کس عقل خود را به کار نیندازد و از هوی و هوس پیروی کند در حقیت از شیطان پیروی کرده و از فرمانهای الهی پیروی نکرده شیطان دشمن قسم خورده انسان است و قصد دارد که او را به بیراهه برده و از راه راست دورش سازد حال ما می توانیم با کمک عقل و راهنماییهای خداوند که در قرآن آمده عمل کرده و بر نفس خود و شیطان غلبه کنیم .

درس هشتم

پیام آیات۱ص ۷۹

آل عمران ۱۹۰

آفرینش آسمان و زمین هدف دار است – قرآن ما را به تفکر در آفرینش تشویق می کند – گردش شب و روز هدفمند و نظامند است – خردمندان پند پذیرند – نشانه قدرت و تدبر خداوند است

پیام آیات ۲

۹ و ۴۱ و ۴۲ احزاب – ۲ انفال – ۲۸ رعد

- ذکر کثیر – بامداد و شامگاه ( نماز ۵ گانه ) – یاد خدا دلهای مومنین را می لرزاند – ایمان مومنان با تلاوت آیات زیاد می شود – مومنان بر خدا توکل می کنند – با یاد خدا دلهای مومنان آرام می یابد – با یاد آوری نعمتهای خدا او را تسبیح گفته و شکرگزار او باشیم

نمونه یابی ص ۸۰

کارهایی که یاد خداوند را در دل زنده می کند                                      کارهایی که ما را از خدا غافل می کند

۲ – حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت                                    ۲ – دوستی با کسانی که زندگی را جدی نگرفته اند

۳ – مطالعه زندگی معصومین                                                            ۳ – سرگرم شدن به فیلم ها و کتاب های نامناسب بازیهای

۴ – همنشینی با افراد با ایمان و صمیمی و دانشمندان                              گمراه کننده

علوم دینی                                                                                   ۴ – همنشنی با گناهکاران

۵ – یاری رساندن به نیازمندان و همنوعان                                            ۵ – بی توجهی به نعمت های پیرامون خود

۶ – رفتن به مزار شهدا و اهل قبور                                                     ۶ تکرار گناهان و عادت داشتن به آن

                                                                                                ۷ – خوردن مال حرام و یتیم

                                                                                                ۸ – شرکت در مجالس لهو و لعب

پیام آیات ۳ ص ۸۱

عنکبوت ۲ – حجرات و مومنان نیز غیر مستقیم آمده است

پیام آیات ص ۸۲

-          مومنان در نمازهایشان خشوع دارند به خدا توجه دارند  – ۲ مومنون

-          مومنان از کارهای بیهوده و لغو پرهیز دارند – ۳ مومنون

-          مومنان نسبت به پرداخت زکات عاملند – ۴ مومنون

-          از صفات مومن است که به فرمان الهی خداوند را بسیار یاد می کنند – ۴۱ احزاب

-          خداوند را در بامدادان و شامگاهان تسبیح می کنند – ۴۲ احزاب

-          نعمت های خدا را یاد کرده سپاس گزار او هستند – ۹ احزاب

-          بعد از ایمان به خدا و پیامبر دیگر شک به خود راه نداده و در راه او تلاش می کنند – ۱۵ حجرات

-          وقتی که خدا را یاد می کنند دلهایشان لرزان می شود – ۲ انفال

-          وقتی آیات خدا را یاد می کنند و به معنی آن توجه دارند ایمانشان افزوده می گردد – ۲ انفال

-          با یاد خدا دلهایشان آرام می گیرد – ۲۸ رعد

اندیشه و تحقیق ص ۸۶

۱ – زیرا د رسنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان ممکن است زیاد شود و مبارزه با نفس مشکل تر باشد ولی در سنین جوانی و نوجوانی انسان به واسطه پاکی خود به ملکوت نزدیکتر است و تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است

۲ – نگذارید در اصلاح خودتان زمان بگذرد و به پیری بیفتید زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او کم است می تواند خودش را اصلاح کند

۳ – یادخدا – ص ۸۰ انجام نیکی ها و دوری از گناهان

۴ – عدم یاد خدا – همان قسمت بالا

۵ – توجه دائمی به خداوند و حضور فرشتگان و معصومین – رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و قلب – دوری از آلودگی ها و پلیدیها – انجام نیکی ها و خوبی ها – وقتی که دل از زشتیها دور شود و به زیباییهای ایمان و نور آراسته شود دل حرم همیشگی خداوند می شود

درس نهم پیام آیات ص ۹۳

۱        – اسوه بودن – درود خدا بر ابراهیم – صبور بودن – نیکو کار بودن  – خلیل الله بودن – نیکوتر بودن از نظر دین – مسلم بودن – حق گرا بود ن – ممتحنه ۴ – نساء ۱۲۵ – احقاف ۳۵

۲        – نه می تواند شامل افراد دیگر هم باشد که راه و روش حضرت ابراهیم را دنبال می کند – احقاف ۳۵ – نساء ۱۲۵

۳        – خدا را محبوب خود قرار داده بود – برپایی آیین توحیدی ( محور یکتاپرستی )- ص ۹۱

۴        – مبارزه با بت پرستی – تفکر توحیدی – تحمل سختیها – هجرت از دیار – پایداری در عزم بزرگ -  ص ۹۱

۵        – اهل تسلیم – اهل پایداری – اهل تصمیم – محبوب قرار دادن خدا – حق گرا بودن – ص ۹۱

۶        – زیرا فلاح و رسگاری را از دست می دهد و از خدا دور میشود در حالی که سعادت انسان تنها در آیین حق گرا بودن است – ص ۹۱

۷        – تقوا – عزم – صبر و بردباری برای رسیدن به هدف – احقاف ۱۳۵ – آلعمران ۱۸۶

۸        – بهره ای از بهشت ندارند – خدا با آنها صحبت نمی کند – رحمتش را از آنها می گیرد – آنها را عذاب می کند ۰ از آنها روی برمی گرداند – به حال خود وامی گذارد – به آنها نگاه نمی کند – آل عمران ۷۷

مقایسه ص ۹۵

-          اراده قوی دارند – اعتماد به نفس دارند – صبور و شکیبا هستند – تلاشگر و موفق هستند به عهدشان وفامی کنند – هدفشان رضایت خدا می باشد ( موارد دیگر هم می توان ذکر کرد ) انسانهای فاقد عزم برعکس اینها است

نمونه یابی ص ۹۷

۱ – عزم و صبر در کارهاست – احقاف ۳۵ – آل عمران ۱۸۶

۲ – بند ۱ ص ۹۳

۳ – ممتحنه ۴ – نساء ۱۲۵

اندیشه و تحقیق

ص ۹۸

۱ – انسان با قدرت اختیار خود می تواند گزینش و انتخاب کند یعنی از طریق تفکر راههای مختلف رسیدن به یک هدف را بررسی و ارزیابی کند و در میان این راهها یکی را برگزیند و عزم کند که آن راه را تا رسیدن به مقصد بپیماید در واقع همین که عزم به کاری صورت گرفت بدان معناست که انسان هدفی را انتخاب کرده است به میزانی که عزم و تصمیم انسان بزرگتر باشد ارزش انسان بالاتر است زیرا تصمیم و عزم اولیه را همه دارند اما وقتی نوبت به تصمیم های بزرگتر و عمل به آن می رسد همه نمی توانند قدم پیش بگذارند

۲ – ۹۵ چون دارای ویژگیهای ( جدول ص ۹۵ ) قسمت راست هستند دوست داریم و قسمت چپ هستند دوست نداریم

ب – ۱۳۰ طه ترجمه آیه ( برگزاری نماز در طول شبانه روز و صبر و شکیبایی ) مرحله دوم

- ۱۷ لقمان ترجمه آیه ( نماز را به پادار امبمعروف و نهی از منکر کن و صبر کن بر آنچه به تو می رسد ) مرحله سوم

- ۶۱ یس ترجمه آیه ( ای فرزند آدم آیا با شما عهد و پیمان نکردم که شیطان و دیو سرکش را پرستش نکنید که او دشمن آشکار شماست ) مرحله اول

برای پاسخ به این سوال ذکر معنی لازم است ( حفظ معنی نه – بلکه ذکر از طرف دبیر محترم )

[ چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ] [ ۲۳:۱۳ ] [ گروه دین وزندگی ]

آرشیو نظرات

اندیشه وتحقیق دین وزندگی۱

پاسخ به سوالات اندیشه وتحقیق کتاب دین وزندگی

پاسخ به سوالات اندیشه وتحقیق سال اول متوسطه :

درس اول  اندیشه وتحقیق ندارد .

درس دوم اندیشه وتحقیق ندارد .

اندیشه و تحقیق :درس سوم ص۳۳

۱-پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟

- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .

- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها .

- انسان موجود جویای کمال است .

- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد .

- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند .

- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست .

- بی نهایت ( کمال مطلق) کسی جز خدا نیست .

- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید .

۲-تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟

اصل تنوع مفید است زیرا نشانه گستردگی وجود انسان است و آدمی می تواند به همه ی این کمال ها برسد ، اما برای کسی که آگاهانه به سراغ این استعدادها نمی رود می تواند مضر باشد . و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد.

۳- چگونه می توان هدف زندگی را از امور اخروی قرار داد ، ولی در دنیا زندگی کرد وبرای پیشرفت زندگی مادی ورسیدن به رفاه وآسایش کوشش نمود ؟

اگر کسی به هدف های اخروی باور قلبی داشته باشد ومتناسب با آن هدف ها تلاش کند وتلاش او برای آخرت همراه با تلاش برای زندگی خوب در دنیا باشد وعلاقه ی او به اهداف دنیوی نباید به گونه ای باشد که مانع حرکت به هدف های اخروی شود ، دراین صورت می تواند زندگی دنیا خوب وشیرین داشته باشد .

۴- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟

چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است وقدرت تفکر واختیار دارد.،بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد .

۵-   به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟

کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد وراه رفتن به سوی آن را پیش گرفته باشد ، همه ی استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است .

اندیشه و تحقیق :درس چهارم ص ۴۲

۱-پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید

شماره

پیام های اصلی

۱٫

هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .

۲٫

هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

۳٫

خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

۴٫

انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

۵٫

مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

۶٫

تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .

۲- بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟

بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

۳- عبارت های زیر را تکمیل کنید.

الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .

ب) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .

۴-چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟

در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .

اندیشه و تحقیق :درس پنجم ص۵۳

۱-اسماء و صفات خدا را که در سوره دی توحید ، سوره ی حمد ،آیات ۲۵۵ و ۲۵۶ سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف

سوره

اسم وصفت

۱

توحید

الله – احد – الصمد

۲

حمد

الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

۳

۲۵۵ بقره

الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -

۴

۲۵۶ بقره

الله – سمیع – علیم

۵

۴ آل عمران

الله – عزیز – ذوانتقام

۴- در جدول زیر در یک طرف آیاتی از قرآن کریم و در طرف دیگر عبارت هایی از درس نوشنه شده است مشخص کنید که مضمون هر عبارت با کدام آیه مناسبت دارد ؟

۱٫ وخلق کل شی فقدره تقدیرا

چگونه از تو غافل باشم ؟ وقتی که با منی           ۴

۲٫ ایاک نستعین

به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟                  ۳

۳٫ قل اعوذبرب الفلق

از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟                        ۲

۴٫ نحن اقرب الیه من حبل الورید

بی تو هیچ اند فقیرند بی تو بانیستی قرینند          ۶

۵٫ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو و به سوی تو زندگی کنیم                                  ۵

۶٫ کل من علیها  فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

اندازه ها را تو مقدر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معین کرده ای                       ۱

اندیشه و تحقیق :درس ششم ص۶۳

الف)

۱-ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست .

۲-چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است .

۳-چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست .

ب )چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

۱-حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

۲-حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

۳-حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

۴-حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

۱-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

۲-تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

۳-تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

۴-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی

اندیشه و تحقیق: درس هفتم ص۷۲

الف)

۱- چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .

 ۲-بعد ازاین که زیان یک کار را فهمیدیم  قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .

باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .

ب – استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب انسان و ایمان تفاوت های علم و ایمان را بیان کرده است براساس آن کتاب ،تفاوت های گفته شده را در مقابل یکدیگر در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

علم

ایمان

توانستن

عشق و امید و گرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت د ادن

الهام بخشیدن که چه باید کرد

انقلاب درون

روان را روان آدمیت ساختن

ساختن انسان

زبایی روح

دادن امنیت درونی

خوب خواستن

روشنایی و توانایی بخشیدن

ابزار ساختن

سرعت بخشیدن

نمایاندن آنچه هست

انقلاب بردن

جهان را جهان آدمی کردن

ساختن طبیعت

زیبایی عقل

دادن امنیت بیرونی

اندیشه و تحقیق : درس هشتم ص۸۶

۱-چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است .

۲-به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند .

۳-به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است .

۴-به نظر شما چه عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد .

۵-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و …

اندیشه و تحقیق :درس نهم ص ۹۸

الف)

۱-عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .

۲-چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و … هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند .

ب)

در آیات مبارکه ۱۳۰ طه ، ۱۷ لقمان ، ۶۰ و ۶۱یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟

آیه ۱۳۰ طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور …

آیه ۱۷ لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .

جواب : مرحله اول

آیه ۶۰ -۶۱ یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .

جواب : مرحله اول

اندیشه و تحقیق :درس دهم ص۱۰۷

۱-آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .

توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .

توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است

توجه به عزمت(لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .

۲-به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .

الف ) خواندن نماز های روزانه در اول وقت

ب( مطالعه کتاب های مفید در هرهفته به میزان ساعت

ج ( کمک به نیازمندان از طریق همکاری باموسسات خیریه

الف( بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .

ب ( اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .

ج ( صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر

۳-چرا امام صادق(ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند .

اندیشه و تحقیق : درس یازدهم ص ۱۱۹

۱-چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟

برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد .

۲- بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟

باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : ۱٫ اصل عمل ۲٫ کیفیت عمل ۳٫ نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند .

۳- چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟

کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند .

۴-چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟ آیا این موضوع با این سخن پیامبر (ص(  ارتباط دارد که می فرمایند «انما الاعمال بالنیات » ؟

تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است . باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای بلند و متعالی آلوده به هدف های پست گردد . بله ، زیرا نیت هر عملی باطن آن عمل است و باطن بسیار مهم تر از ظاهر است . باطن عمل است که برای ما می ماند و در روح مانقش می بندد . از این جهت پیامبر اکرم)ص ( فرمود : ارزش اعمال انسان به نیات آنها بستگی دارد .

 .

۵- آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟

آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده است و نشانه کرامت و بزرگواری است اما آسان گیری نسبت به اشتباهات خود ، نشانه حقارت و زبونی در مقابل گناه است .

اندیشه و تحقیق :درس دوازدهم ص ۱۳۷

۱- چرا در میان موجودات فقط انسان است که ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد ؟

موجودات دیگر با هدایت غریزی به سوی رفع نیاز خود حرکت می کنند اما انسان باید با فکر و انتخاب خود به رفع نیازهای خود بکوشد که گاهی عواملی مانع می شود و بنابراین امکان دارد عمر تلف شده داشته باشد .

۲- مقصوداز این که رسول خدا ( ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟

یعنی از آنان پیروی کنیم و در این راه هر چه موفق تر باشیم به آن ها نزدیک تر شده و از نور وجودشان بیشتر بهره مند می شویم.

۳- داشتن برنامه ونقشه برای زندگی چه فوایدی دارد ؟

انسان در انتخاب مسیرچون از طرح والگو استفاده می کند  گمراه نمی شود . زمان را ازدست نمی دهد . از هدف دور نمی شود و درسریعترین زمان ممکن به هدفش می رسد .

اندیشه و تحقیق :درس سیزدهم ص ۱۴۹

۱-توضیح المسائل)) یا ((رساله عملیه چیست و ما چه نیازی به آن داریم ؟

توضیح المسائل کتابی است که در آن فتاوی و نظرات مرجع تقلید جمع آوری شده است و چون در طول روز ممکن است سوالاتی برای ما پیش آید که جواب آنها را نمی دانیم و از طرفی دسترسی به مرجع تقلید نیز مشکل است پس ضروری است که توضیح المسائل در دسترس باشد .

۲- وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟

اگر جایی از محل وضو زخم باشد و روی آن بسته باشد و امکان بر داشتن آن در هنگام وضو نباشد باید با دست تر به هنگام وضو روی آن چسب یا باند کشید .

۳- عوامل مختلفی در علاقه ما به نماز و نیایش در مقابل پروردگار دخالت دارند.آن عوامل را مشخص کنید و درباره هر یک توضیح دهید .

۱ -از نظر قرآن عالم وجود یکسره درحال تسبیح و نماز پروردگار است نماز خواندن انسان هماهنگی با همه هستی است . دانستن این مطلب شوق انسان را به نماز زیاد می کند .

۲-وجود ما و استعداد های ما ، نعمتهایی است که خدا بما داده است و تماز تشکر از خدا در مقابل این نعمت هاست توجه به این مطلب در علاقه انسان به نماز موثر است .

۳- یکی از فواید بزرگ نماز این است که انسان را از زشتی ها باز می دارد اگر زندگی مجرمین و جنایتکاران را بررسی کنیم خواهیم دید که اهل نماز نبوده اند . توجه به این اثر نیز در علاقه ما به نماز موثر است .

۴-اگر انسان شیرینی و لذت مناجات با خدا را بچشد به نماز علاقه مند می شود درک این شیرینی به واسطه حضور قلب در نماز است . عوامل حضور قلب عبارتند از : خواندن نماز دز اول وقت ، شرکت در مسجد و جماعت ، پرهیز از خواندن در جاهای شلوغ و نامناسب ، توجه به اذکار و عبارات نماز .

در س چهاردهم  اندیشه وتحقیق  ندارد

درس پانزدهم ص ۱۶۷

اندیشه و تحقیق :

آیا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟

آری معمولا تربیت خانوادگی در شخصیت انسان موثر است و افراد پاک و لایق در خانواده های پاک تربیت می شوند . لذا شناخت خانواده دوست برای انتخاب او مفید است .

اندیشه وتحقیق درس شانزدهم ص۱۷۹

۱- پیام های اصلی این درس را ذکر کنید .

۲- یک انسان اهل کار وتلاش از نظر شخصیتی چه تفاوتی با انسان کم تحرک وبیکاره دارد ؟

۳- چرا امام صادق (ع ) به کسی که تقاضا کرد به جای ایشان کار کند ، فرمود دوست دارم خودم برای کسب روزی رنج بکشم و آفتاب بخورم ؟


برچسب ها : ,

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی